Harmonogram realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, obejmujący kluczowe działania i wydarzenia zaistniałe w trakcie jego wdrażania.

 • 2023-12-29

  Zakończenie realizacji projektu

  Konferencja prasowa podsumowująca zakres zrealizowanych w ramach projektu prac

 • 2023-12-29

  Roboty budowlane

  Zakończenie realizacji robót budowlanych wraz z odbiorami końcowymi i dopuszczeniem do użytkowania inwestycji przez organy nadzoru budowlanego

 • 2023-12-10

  Roboty budowlane

  Otwarcie ruchu pociągów równocześnie po obydwu torach na odcinku pomiędzy stacjami Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska z prowadzeniem zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego oraz przywrócenie kursowania pociągów do przystanku końcowego Milanówek Grudów

 • 2023-10-30

  Roboty budowlane

  Zakończenie prac związanych z przebudową toru nr 2 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego - przeniesienie ruchu pociągów w obydwu kierunkach na tor nr 2 z jednoczesnym podjęciem prac wykończeniowych i porządkowych w sąsiedztwie toru nr 1 oraz kontynuacją prac w zakresie systemów sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji

 • 2023-02-20

  Roboty budowlane

  Otwarcie dla ruchu stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wraz z nowo wybudowanym torem nr 1 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego oraz rozpoczęcie przebudowy dotychczasowego starego toru nr 1G (docelowo toru nr 2) od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

 • 2022-07-04

  Roboty budowlane

  Zamknięcie dla ruchu stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz rozpoczęcie jej przebudowy

 • 2022-06-27

  Roboty budowlane

  Zamknięcie linii kolejowej nr 48 do Milanówka oraz rozpoczęcie robót związanych z jej przebudową na odcinku od stacji Podkowa Leśna Główna do przystanku Podkowa Leśna Zachodnia pod kątem włączenia do linii kolejowej nr 47 na szlaku do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska

 • 2021-11-23

  Pozwolenie na budowę

  Uzyskanie od Wojewody Mazowieckiego decyzji administracyjnej nr 838/SAAB/2021 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę dotyczącej budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”

 • 2020-12-17

  Ustalenie lokalizacji linii kolejowej

  Wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienia, iż Decyzja nr 87/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” stała się ostateczna

 • 2020-12-01

  Inżynier Kontraktu

  Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru budowlanego i inwestorskiego - Inżynier Kontraktu - dla budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

 • 2020-08-24

  Ustalenie lokalizacji linii kolejowej

  Wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji nr 87/SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (nieostatecznej) dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”

 • 2020-03-05

  Inżynier Kontraktu

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru budowlanego i inwestorskiego - Inżynier Kontraktu - dla budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego (wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do DUUE w dniu 02.03.2020)

 • 2019-12-30

  Ustalenie lokalizacji linii kolejowej

  Złożenie do Wojewody Mazowieckiego kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

 • 2019-09-30

  Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

  Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” z Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 • 2019-08-01

  Wniosek o dofinansowanie projektu

  Pozyskanie informacji z Instytucji Pośredniczącej POIiŚ – Centrum Unijnych Projektów Transportowych w zakresie dofinansowania projektu oraz opublikowanie listy rankingowej projektów

 • 2019-07-10

  Dokumentacja projektowa

  Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drugiego toru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

 • 2019-02-04

  Dokumentacja projektowa

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drugiego toru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (wysłanie ogłoszenia o zamówieniu do DUUE w dniu 31.01.2019)

 • 2018-09-28

  Wniosek o dofinansowanie projektu

  Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu budowy drugiego toru w ramach ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursu nr POIiŚ.5.2/1/18 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska - infrastruktura)

 • 2018-06-29

  Wniosek o dofinansowanie projektu

  Ogłoszenie przez  Instytucję Pośredniczącą POIiŚ - Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursu nr POIiŚ.5.2/1/18 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V - Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska - infrastruktura)

 • 2017-01-20

  Studium Wykonalności i dokumentacja aplikacyjna

  Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

 • 2016-11-17

  Studium Wykonalności i dokumentacja aplikacyjna

  Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego