Wróć do listy

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uczestniczyła w konferencji zorganizowanej pod koniec listopada br. przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych z okazji jubileuszu 15-lecia funkcjonowania tej instytucji pn. „15 lat CUPT – najlepsza droga do rozwoju polskiego transportu z wykorzystaniem środków UE”. Spółkę WKD na konferencji reprezentował Pan Michał Panfil, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. W imieniu własnym, Zarządu spółki oraz wszystkich pracowników Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. z okazji przypadającej 15. rocznicy działalności CUPT przekazał najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dla Dyrektora, najwyższego kierownictwa oraz całego zespołu kierowanej przez nich instytucji.

Podkreślono, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych od początku swojego istnienia podejmuje niezbędne działania na rzecz wsparcia wnioskodawców i beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich. Na przestrzeni minionych lat ta nieoceniona pomoc stała się udziałem wielu beneficjentów z całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, zaś zrealizowane przedsięwzięcia w ramach różnych gałęzi transportu opiewały na wiele miliardów złotych. Podstawowym celem Centrum jest w szczególności racjonalne i efektywne wykorzystanie wszystkich środków Unii Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych w ramach kolejnych perspektyw finansowych oraz konkretnych instrumentów wsparcia.

Zwrócono ponadto uwagę, że polska branża transportowa, za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na podstawie dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć, zyskuje nowy impuls dla kontynuacji i rozwijania prowadzonych od lat intensywnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa, modernizacji oraz wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań w obszarze infrastruktury służącej do przemieszczania się wszystkich użytkowników transportu. Dzięki podejmowanym inicjatywom oraz realizowanym działaniom, wśród których na szczególną uwagę zasługuje właściwa absorpcja i zagospodarowanie przyznanych funduszy, polska sieć transportowa jest przygotowana do stawienia czoła nowym wyzwaniom z wykorzystaniem dogodnego położenia w regionie centralnym kontynentu europejskiego, stanowiąc pomost dla wielowymiarowej współpracy międzynarodowej.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przy pomocy i wsparciu Centrum Unijnych Projektów Transportowych realizuje przedsięwzięcie polegające na modernizacji infrastruktury kolejowej wydzielonej linii kolejowej nr 47 na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska o długości ok. 7,5 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprzez budowę drugiego toru w celu zwiększenia przepustowości tego szlaku z przeznaczeniem do prowadzenia pociągów w kolejowych pasażerskich przewozach aglomeracyjnych. Przedmiotowy projekt pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” realizowany jest przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura). Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z CUPT w dniu 30.09.2019. Zakończenie realizacji projektu zgodnie z aktualnymi założeniami przewidziane jest do dnia 29.12.2023.

Na zakończenie podkreślono, że CUPT jest przykładem odpowiedzialności, profesjonalizmu i rzetelności, których odzwierciedlenie spółka WKD znajduje na polu bieżącej współpracy w zakresie gotowości do udzielenia wszelkiego wsparcia i pomocy w ramach wdrażanych przedsięwzięć. Życząc najwyższemu kierownictwu dalszych sukcesów w realizacji stojących przed branżą transportową wyzwań, a także  podejmowania istotnych inicjatyw, zwrócono uwagę na konieczność dalszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań przy udziale środków funduszy europejskich przeznaczonych na rzecz budowy najbezpieczniejszych systemów transportowych, najefektywniej wypełniających wyzwania o znaczeniu globalnym.

Zobacz więcej informacji w artykule na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Pobierz PDF